නව අර්ථකතනයක් සැපයීමට ඇති වචනය​​:
maledictory
අර්ථකතනය පහත කොටුවේ ටයිප් කරන්න:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Print or Email Search Results

No Search History Found