උදාහරණ වාක්‍යයක් සැපයීමට ඇති වචනය​:
පාන් පුළුස්සන තැන

ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය​ පහත කොටුවේ ටයිප් කරන්න: සිංහල පරිවර්ථනය​ පහත කොටුවේ ටයිප් කරන්න:
උදා: vIdhYa Gnaanaya වෛද්‍ය ඥානය​ [නිවැරදි කැපිටල් අකුරු අවශ්‍යය​.]
ka Kha ga Gha nga nnga cha Cha       a aa A AA i ee u uu
ja jha Kna Gna ñja ta Ta da       e ea o oo au fa M
Da Na nnda tha Tha dha Dha na aa A AA i ii u uu ra
nndha pa Pha ba Bha ma Ba ya e ea I o oo au ya
ra la La va ha sha Sha sa -r -ru HH

Derana English to Sinhala Dictionary & Glossary is a feature rich dictionary which is developed by the support of the Sinhala community. Derana dictionary consists of more than 300000 definitions. Technical terms from medicine, science, law, engineering, accounts, arts and many other sources can be found in this this dictionary Some additional features of this dictionary are pronunciations, listing most used word at the beginning, and relevant sentences for additional reference (beta). Transliteration facilitates to type Sinhala unicode in an easy manner. Derana dictionary is the first dictionary in this caliber for Sinhala language. Please rate results and improve the sentence base by suggesting improvements.